INFORMACJA O SKUTKACH UZYSKANIA NEGATYWNEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

W ramach obowiązku zawartego w art. 44zd ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) dyrektor szkoły informuje:

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć, z zastrzeżeniem, że egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.