Koszty kształcenia

OPŁATA ZA PRZESŁUCHANIE WSTĘPNE (jednorazowo) – 50 zł

CZESNE ZA SZKOŁĘ (płatne do 5. dnia każdego miesiąca z góry przez 12 miesięcy)  – 550,00 zł/m-c

*Czesne dla uczniów klas programowo najwyższych (absolwentów) naliczane jest do miesiąca ukończenia nauki włącznie

 

Opłat można dokonywać przelewem na konto:

Akademia Talentów Sp. z o.o.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
78 1050 1953 1000 0023 5977 6743
al. Kraśnicka 84
20-718 Lublin

 

W związku z modernizacją systemu weryfikacji opłat czesnego prosimy o umieszczenie w tytule przelewu następujących informacji:

imię i nazwisko ucznia, miesiąc i rok za jaki została dokonana opłata, informacja o wypożyczeniu instrumentu (jesli dotyczy).

W przypadku wprowadzenia danych w sposób nieprawidłowy na koncie ucznia mogą pojawić się zaległości.

 

Zniżki:

W przypadku uczęszczania do naszej szkoły rodzeństwa przewidujemy 25% obniżkę czesnego za kształcenie drugiego dziecka. 
Opłata za przesłuchanie wstępne w przypadku jednoczesnego egzaminowania rodzeństwa obniżona jest o 50%.

 

 

UWAGA!

Osoby niebędące obywatelami Polski mogą korzystać z nauki w szkole artystycznej na warunkach dotyczących obywateli Polski, czyli otrzymują stosowną dotację z budżetu państwa, jeśli są:

1) obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
2) osobami pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3) osobami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) osobami posiadającymi ważną Kartę Polaka;
5) osobami, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
6) osobami, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
7) osobami posiadającymi zgodę na pobyt tolerowany;
8) osobami, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin;
9) osobami, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
10) osobami korzystającymi z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11) osobami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
12) osobami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy;
13) osobami, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz członkowie ich rodzin;
14) osobami, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W pozostałych przypadkach osoby niebędące obywatelami Polski mogą korzystać z nauki w szkole artystycznej tylko:

1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) na warunkach odpłatności, przy czym wysokość odpłatności za korzystanie z nauki oraz sposób wnoszenia opłat ustala organ prowadzący szkołę, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia.

 

Wysokość opłaty dla osób niebędących obywatelami Polski wynosi:

CZESNE ZA SZKOŁĘ (płatne do 5 każdego miesiąca z góry*) – 1000,00 zł/m-c

*Czesne dla uczniów klas programowo najwyższych (absolwentów) naliczane jest do miesiąca ukończenia nauki włącznie

 

 

podstawa prawna: art. 165 i 166 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)