Ograniczenie funkcjonowania szkoły

Informuję, że dnia 26 stycznia 2022 r. skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie ogranicza funkcjonowania szkół i placówek, w tym szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, na terenie całego kraju od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.

 

W dalszym ciągu zachowane zostały dotychczas obowiązujące rozwiązania stosowane w okresach ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek, tj.:

·   §3 ust. 4 - zgodnie z którym dyrektor szkoły artystycznej ma możliwość ustalenia  innego sposobu realizowania zajęć, w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

·  §4 ust. 4 - w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy  dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

 

W związku z powyższym w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. (czwartek) do dnia 27 lutego 2022 r. (w praktyce dotyczy to okresu 27.01.2022 r. - 13.02.2022 r., gdyż od 14.02.2022 r. w naszym województwie rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe) ustalam następujące formy pracy:

-  zajęcia grupowe (propedeutyczne) takie jak: kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, formy muzyczne, harmonia jazzowa, historia muzyki, historia jazzu z literaturą, ćwiczenia rytmiczne oraz dykcja z recytacją – zajęcia realizowane online;

-  zajęcia indywidualne z przedmiotu głównego (śpiew, instrument główny-jazzowy), emisja głosu, fortepian obowiązkowy-jazzowy, fortepian dla wokalistów, akompaniament, big-band, combo (zespół jazzowy) – zajęcia mogą być realizowane stacjonarnie za obopólną zgodą stron, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W innym wypadku zajęcia realizowane są online.