Tablica ogłoszeń


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

Szkoła współpracuje w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8, tel. (81) 44-23-001 oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublinie, OSM I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin, tel. 81 5321071 wew. 33 ; tel. kom. 506 150 764.

 


INFORMACJA O SKUTKACH UZYSKANIA NEGATYWNEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 

W ramach obowiązku zawartego w art. 44zd ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) dyrektor szkoły informuje:

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć, z zastrzeżeniem, że egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.


Ochrona danych osobowych