Zarządzenie dyrektora z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania szkoły

Informuję, iż dnia 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 roku poz. 824). Rozporządzenie przedłuża okres funkcjonowania szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r.

 

W dalszym ciągu zachowano dotychczas obowiązujące rozwiązania:

  • § 5 ust. 3 - zgodnie z którym dyrektor szkoły artystycznej ma możliwość ustalenia  innego sposobu realizowania zajęć, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny;
  • § 5 ust. 7 - w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.