Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

Szkoła współpracuje w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8, tel. (81) 44-23-001 oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublinie, OSM I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin, tel. 81 5321071 wew. 33 ; tel. kom. 506 150 764.

 

Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Edukacji Artystycznej w Lublinie