Statut

Statut Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia

STATUT LSJiMR II ST. (wypis)

 

INFORMACJA O SKUTKACH UZYSKANIA NEGATYWNEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 

W ramach obowiązku zawartego w art. 44zd ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1915) dyrektor szkoły informuje:

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć, z zastrzeżeniem, że egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.