Zarządzenie dyrektora z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie odwołania egzaminów promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Informuję, że dnia 27 maja 2021 roku Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie potwierdziło, że w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych, jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.  Rozwiązanie to zostało ujęte w § 11bc rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 roku poz. 961).